Leia

Leia by HUNDErt Blicke
Leia by HUNDErt Blicke

BH Magicalline Alias Princess Leia  –    *12.04.2012

(African Hunters Amazing Baskervill & Tusani Day for Magic)

HD-A, ED & OCD frei, LTV-frei

DM N/N, Blue Dilute D/d, EOAD-frei, JME-frei